كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97

در سالهاي اخير دانشگاه سراسري اقدام به پذيرش دانشجو بدون كنكور در دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، مؤسسات عالي و غير انتفاعي در برخي از رشته ها و دانشگاه ها كرده است. در اينجا مي خواهيم نگاهي به كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 بيندازيم.

نكات پيرامون پذيرش در دوره روزانه

تحصيل در دوره روزانه، به صورت رايگان است. بنابراين براي جلوگيري از تبعيض و رعايت عدالت قوانيني براي پذيرش در دوره روزانه درنظر گرفته شده است.

  • درصورت پذيرش در دوره روزانه و عدم ثبت نام امكان انتخاب دوره روزانه به مدت يك سال را نداريد.

بنابراين اگر در دوره روزانه قبول شده ايد، توجه كنيد در صورتي كه مايل به تحصيل نباشيد، امكان انتخاب رشته در دوره روزانه را براي سال بعد نداريد.

رشته هاي دوره روزانه

قبل از بررسي كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 مي خواهيم با رشته هايي كه پذيرنده دانشجو در دوره روزانه و بدون كنكور هستند، آشنا شويم. طبق دفترچه سال 96، دانشگاه سراسري اقدام به پذيرش دانشجو براي دوره روزانه در رشته هاي زير كرده است:

رشته هاي سه گروه آموزشي اصلي را به صورت جداگانه براي شما آورده ايم:

 

رديفگروه رياضي و فني – كارشناسي – دوره روزانه
1آمار
2اقتصاد
3اقتصاد كشاورزي
4رياضي و كاربردها
5علوم انتظامي
6علوم قرآن و حديث
7علوم كامپيوتر
8علوم مهندسي
9علوم و مهندسي آب
10علوم ورزشي
11فيزيك
12مديريت صنعتي
13هتلداري
14مهندسي ايمني
15مهندسي صنايع
16مهندسي كامپيوتر

 

رديفگروه تجربي – كارشناسي – دوره روزانه
1اقتصاد
2اقتصاد كشاورزي
3اقيانوس شناسي
4زمين شناسي
5زيست شناسي
6ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
7زيست شناسي جانوري
8زيست شناسي دريا
9زيست شناسي گياهي
10شيمي محض
11علوم انتظامي
12علوم قرآن و حديث
13علوم و مهندسي باغباني
14علوم و مهندسي جنگل
15علوم و مهندسي خاك
16علوم و مهندسي شيلات
17علوم و مهندسي صنايع غذايي
18علوم و مهندسي محيط زيست
19علوم ورزشي
20گياه پزشكي
21مديريت صنعتي
22مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
23مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
24مهندسي صنايع مبلمان
25مهندسي طبيعت
26مهندسي علوم دامي
27مهندسي فضاي سبز
28هتلداري

 

رديفگروه انساني – كارشناسي – دوره روزانه
1اقتصاد
2جغرافيا
3زبان و ادبيات عربي
4علوم انتظامي
5علوم قرآن و حديث
6علوم ورزشي
7مديريت صنعتي
8هتلداري

 

نحوه تأثير معدل بر قبولي

پذيرش در آزمون صرفاً با سوابق تحصيلي بر اساس معدل كتبي ديپلم صورت مي گيرد. به دليل امكان متفاوت بودن ديپلم و گروه آزمايشي، ضريب تأثير معدل ايجاد شده است. در جدول زير ضريب تأثير معدل ديپلم را بر اساس نوع ديپلم و گروه آزمايشي مشخص شده است.

نحوه قبولي

نحوه و اولويت قبولي در آزمون صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي بر اساس موارد زير است:

1- معدل ديپلم

2- يكسان بودن ديپلم و گروه آزمايشي

كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 براي اين دسته از رشته ها صادر نميشود. زيرا  قبولي در اين رشته ها بدون كنكور و بر اساس سوابق تحصيلي داوطلب صورت مي گيرد و در بررسي و مقايسه سوابق تحصيلي رتبه بندي وجود ندارد.

در اين مقاله به بررسي كارنامه و رتبه قبولي كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97  پرداختيم شما ميتوانيد مقاله مراحل ثبت نام كارشناسي بدون كنكور دوره روزانه 97 را نيز مطالعه نماييد تا با نحوه ومراحل ثبت نام بدون كنكور كارشناسي بيشتر آشنا شويد.

ارشد بدون كنكور ، دكتري بدون آزمون ، كارداني بدون كنكور ، كارداني به كارشناسي بدون كنكور ، كارشناسي بدون كنكور، گروه پزشكي بدون كنكور